آگهي استخدام پيماني سازمان امور مالياتي کشور
نوشته شده توسط modir   
دوشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۷

آگهي استخدام پيماني سازمان امور مالياتي کشور

شرايـط عمـومي استخـدام :
- اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران .
- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي .
- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران .
- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دايم از خدمت (ويژه برادران ) .
- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر .
- دارا بودن توانايي جسمي و رواني متناسب با رشته شغلي مورد تقاضا .
- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني .
- داوطلبين استخدام نبايد از مستخدمين رسمي ، ثابت و پيماني يا بازخريد خدمت دستگاههاي دولتي باشند .
شرايـط اختصـاصي استخـدام :
- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شرايط احراز آگهي.ضمنا تاريخ فراغت ازتحصيل کليه متقاضيان شرکت درآزمون مي بايست قبل از تاريخ انتشار آکهي باشد.( به مدارک تحصيلي معادل ترتيب اثر داده نمي شود.)
- حداقل سن 20 سال و حداكثر سن داوطلبان براي مقاطع تحصيلي كارشناسي 30 سال تمام و براي مقطع كارشناسي ارشد 33 سال تمام تا تاريخ ا نتشار آگهي .
- داشتن حداقل معدل 13 براي متقاضيان شركت درآزمون الزامي است .
موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف_ داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 31/6/1359 تا 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري شدن ويا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .
ب_ افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند ، شامل : « همسر ، فرزندان ، پدر ومادر ، خواهر و برادر » تا ميزان 5 سال .
ج- فرزندان شهدا،فرزندان جانبازان (50درصد وبالاتر)وفرزندان آزادگاني که حداقل داراي 5سال سابقه اسارت دارند،ازشرط حداکثرسن معاف ميباشند.
د_ داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت دردستگاهاي دولتي ،از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته باشند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها .

نحـوه ثبت نام وارسال مدارک:
- ثبت نام از طريق اينترنت انجام خواهد شد .متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت http://www.evat.ir (بخش آزمون استخدامي ) مراجعه و فرم ثبت نام را حداکثر تا تاريخ 14/5/1390 تكميل نمايند و نسبت به واريز مبلغ 50000 ريال به صورت آنلاين و از طريق کارتهاي بانکي متصل به شبکه شتاب به عنوان حق شركت درآزمون هاي توانمندي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام اقدام نمايند. ( ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد ازپرداخت هزينه ثبت نام معاف مي باشند.)
* ثبت نام موجب ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نمي باشد.
مدارک مورد نياز که مي بايست از طريق اينترنت ثبت وبصورت الکترونيکي ارسال گردد.
1-عكس 4×3 جديد، با فرمت (DPI 75) JPG، حداکثر 100کيلو بايت.
2-تصوير صفحه اول شناسنامه ودر صورت توضيحات تصوير صفحه آخر،بافرمت JPG
3-تصوير کارت ملي بافرمت JPG
4-تصوير آخرين مدرک تحصيلي دانشگاهي، بافرمت JPG
5-تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان، بافرمت JPG
6-مدارک دال بر ايثارگري، معلولين عادي و بومي بودن و حسب مورد ازمراجع ذيربط
7- به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا” وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.
متقاضي شركت در آزمون مي بايست بعد ازپايان ثبت نام الكترونيكي (اينتر نتي ) کد رهگيري خود را ياداشت نموده وتاپايان مراحل استخدام نزد خود نگهدارد. ضمنا” ورود مجدد به سايت ودريافت کارت ورود به جلسه آزمون واطلاع از نتيجه آزمون فقط با استفاده از کد رهگيري امکان پذير خواهد بود.

تاريخ توزيع كارت ومحل برگزاري ونحوه اعلام نتايج مرحله اول آزمون :
- كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت مذكور از تاريخ 12/6/90 تا تاريخ 16/6/90 قابل دسترسي و پرينت مي باشد. زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام ارايه كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
- نتايج آزمون مرحله اول براساس 3 برابر ظرفيت حداكثر ظرف مدت دو ماه بعد از تاريخ برگزاري آزمون در پايگاه اطلاع رساني مذکور اعلام خواهد شد.

مـوارد آزمون عـبارتـند از :
الف : آزمون توانمنديهاي عمومي شامل: 1- معارف اسلامي2- رياضي و آمار مقدماتي 3- زبان انگليسي عمومي4- اطلاعات سياسي و اجتماعي ومباني قانوني 5-زبان وادبيات فارسي 6-فن آوري اطلاعات.
* براي آزمون عمومي به تعداد 100 سوال به صورت چهار گزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد .
*اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند وامتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع مي شود.
ب : آزمون تخصصي: شامل سئوالات مرتبط با رشته تحصيلي ورشته شغلي خواهد بود . براي رشته شغلي
مامور تشخيص ماليات (قانون مالياتهاي مستقيم ،قانون ماليات بر ارزش افزوده ،آئين دادرسي مالياتي ، قانون مدني ،قانون تجارت وبورس ) و براي كارشناس حقوقي و كارشناس فناوري اطلاعات در ارتباط با رشته تحصيلي ورشته شغلي خواهد بود .
*براي آزمون اختصاصي نيز تعداد 90 سوال به صورت چهار گزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد.
تذكرات :
1- ايثارگران شامل : جانبازان ،آزادگان ورزمندگاني كه حداقل داراي 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب از تاريخ ( 31/6/1359 تا 29/5/1367 ) سابقه حضور داوطلبا نه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز فرزندان وهمسرآنان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين ومقررات مربوطه از اولويت مقرر قانوني برخوردار مي باشند.
1/1-ازکل مجوزاستخدامي30درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص داردکه25درصدآن به فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان (50 درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگاني که حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت دارند مي باشند و 5 درصد باقيمانده به ساير جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد .25درصد سهميه ايثارگران مذکور از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد.فرزندان معظم شاهد و جانبازان 50 ذرصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني که از سوي بنياد مذکور معرفي نشده اند مي توانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم تکميل سهميه از باقي مانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره کسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
2/1- استخدام مازاد بر30درصدسهميه ايثارگران ازطريق رقابت باسايرداوطلبان واجدشرايط صورت خواهد گرفت.
3/1- ايثارگراني که ازبنياد شهيد وامورايثارگران کارت شناسايي دارند وافراد وابسته به آنان درصورت ارائه تصوير آن نيازي به اخذ وارائه گواهي ازبنياد مذکورندارند.
2- معلولين عادي بومي به شرط دارابودن شرايط عمومي مندرج در اگهي و شرکت در آزمون وکسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي از محل 3% سهميه قانوني وبا معرفي نامه از سازمان بهزيستي برخوردار خواهند بود .
3- داوطلبان بومي متقاضي استخدام در استانهاي ايلام،آذربايجان غربي،اردبيل،بوشهر،سيستان وبلوچستان،چهامحال وبختياري،خراسان جنوبي،خراسان شمالي،خوزستان،کردستان،کهگيلويه وبويراحمد و هرمزگان درصورت داشتن شرايط مندرج درآگهي وهمچنين کسب حدنصاب نمره لازم درآزمون عمومي وبراساس نمرات تخصصي مي توانند ازتسهيلات 50درصد سهميه استخدامي بومي برخوردار شوند .
4-استفاده از امتياز بومي بودن براي داوطلبان استخدام اختياري بوده و در صورت برخورداري پذيرفته شدگان از امتياز فوق ، موظف به سپردن تعهد ده سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا مي باشند.
*تبصره:
* داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند :
الف – محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضاي براي استخدام يكي باشد .
ب – حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد .
ج – فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل(3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) با محل جغرافيايي مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.
5-به مدارک ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذکور در اگهي و همچنين مدارک معادل (باستثناي دارندگان مدارک تحصيلي معادل صادره از دانشکاهها و موسسات آموزش عالي کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امکان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* مدارک مربوط به سهميه بهزيستي و يا بومي بودن مي بايست اسکن و به صورت الکترونيکي ارسال شود.
6-کارکنان غيررسمي و همچنين نيروهاي شرکتي سازمان امور مالياتي کشور درصورت ارائه مدارک به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2 )درصد وحداکثر(20)درصدکل امتيازدرهريک ازمراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردارخواهند شد.
7- اولويت انتخاب داوطلبان درشرايط يکسان به ترتيب با شاغلين ونيروهاي شرکتي سازمان امورمالياتي کشور، داوطلبان بومي وشاغلين غيررسمي بومي مناطق محروم ودورافتاده براي همان مناطق خواهد بود.
8- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.
10- مدارک تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي براي پذيرفته شدگان در آزمون( حداكثر دوماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مزبور برسد.
11- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي( 60 % درصد كل نمره آزمون عمومي ) را كسب كرده اند به ترتيب بالاترين
نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد.
12-کسب حد نصاب نمره لازم درآزمون نوانمديهاي عمومي صرفا” به منزله تاييد صلاحيت عمومي وتصحيح اوراق امتحان بوده وهيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي کند وانتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي وبا رعايت اولويت هاي مقررصورت مي پذيرد.
13- شاغلين غير رسمي مناطق محروم و دور افتاده و شاغلين غير رسمي ونيروهاي شرکتي ادارات كل امورمالياتي استانها مي بايستي تصوير آخرين قرارداد غيررسمي خود را به همراه ساير مدارك ارسال دارند.
14- داوطلبان پذيرفته شده در صورت تمديد قرارداد براساس قوانين ومقررات ،حداقل به مدت پنج سال از تاريخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلي که استخدام مي شوند ، خواهند بود
15- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از ثبت نام وجذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده ويا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده از انجام مراحل بعدي محروم شده و حتي در صورت صدور حکم استخدامي حکم مذکور لغو و و بلا اثر مي گردد.
16- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از موفقيت در كليه مراحل مصاحبه تخصصي و گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام استخدام پيماني پذيرفته شدگان حقي براي آنان ايجاد نخواهد شد .

لینک ثبت نام (کلیک کنید)

مشاهده متن کامل آگهی(کليک کنيد)

 
 

رباتیک آراد

حماسه سیاسی,اقتصادی

بیمه کار آفرین

آزمون آنلاین

تبلیغات

نمونه سوالات تخصصی

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن مفتخر است ، آخرین و جدیدترین نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی کشور(همراه با پاسخ) را که توسط کارکنان این مجموعه جمع آوری و گردآوری شده است  را در اختیار شما کاربران عزیز سایت کارکن قرار دهد . در صورت داشتن هر نوع پیشنهاد و یا انتقاد در جهت بهبود فعالیتهای سایت لطفا با ایمیل مدیریت سایت کارکن تماس حاصل فرمائید.

آرزوی قلبی ما موفقیت تک تک شما عزیزان است

با تشکر از انتخاب شما

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن

 

بسته تخصصی شماره یک - ویژه وزارت نفت (صنایع)

بسته تخصصی شماره دو -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی-انتقال جرم و عملیات واحد)

بسته تخصصی شماره سه -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- انتقال حرارت)

بسته تخصصی شماره چهار -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- کنترل فرآیند و طراحی راکتور)

بسته تخصصی شماره پنج -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- شیمی عالی)

بسته تخصصی شماره شش -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- مکانیک سیالات)

بسته تخصصی شماره هفت -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- ترمودینامیک)

بسته تخصصی شماره هشت -ویژه وزارت نفت(حسابداری)

بسته تخصصی شماره نه -ویژه وزارت نفت(برق)1.08mb

بسته تخصصی شماره ده -ویژه وزارت نفت(عمران)1.02mb

بسته تخصصی شماره یازده- ویژه (مهندسی صنایع)100 سوال 745kb

بسته تخصصی شماره دوازده- ویژه (حسابداری)100 سوال 717kb

بسته تخصصی شماره سیزده - (ویژه عمران)90 سوال 1.26mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت اول-2.68mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت دوم-2.63mb

بسته تخصصی شماره پانزده -ویژه (حسابداری)-606kb

بسته تخصصی شماره شانزده -ویژه (مهندسی صنایع)-1.39mb

بسته تخصصی شماره هفده -ویژه (حسابداری)-686kb

بسته تخصصی شماره هیجده -ویژه (شیمی)-599kb

بسته تخصصی شماره نوزده -ویژه (کامپیوتر)-1.70mb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت اول -ویژه (حقوق)-654kb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت دوم -ویژه (حقوق)-596kb

بسته تخصصی شماره بیست و یک -ویژه (مدیریت)-463kb

بسته تخصصی شماره بیست و دو -ویژه (مدیریت)-513kb

بسته تخصصی شماره بیست و سه -ویژه (مکانیک)-1.43mb

بسته تخصصی شماره بیست و چهار -ویژه (مهندسی نفت)-1.03mb

بسته تخصصی شماره بیست و پنج قسمت اول -ویژه (حقوق)-573kb

بسته تخصصی شماره بیست و شش قسمت دوم -ویژه (حقوق)-664kb

بسته تخصصی شماره بیست و هفت -ویژه (مهندسی نفت)-589kb

بسته تخصصی شماره بیست و هشت -ویژه (مدیریت)-636kb

بسته تخصصی شماره بیست و نه -ویژه (مدیریت)-576kb

بسته تخصصی شماره سی -ویژه (مکانیک)-892kb

بسته تخصصی شماره سی و یک -ویژه (برق)-1.10mb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (مکانیک) - بسته ش سی و دو- 189kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن- (علوم اقتصادی) - بسته ش سی و سه- 134kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (عمران) - بسته ش سی و چهار- 1.05MB

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن -(سخت افزار کامپیوتر)- بسته ش سی و پنج- 305kb